Verloskundige zorg in Zeeuws-Vlaanderen - ZorgSaam
Direct (spoed)contact 24/7 bereikbaar: 0115-688228

Disclaimer & cookies

Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de gegevens op de website www.verloskundigenzorgsaam.nl van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Overigens is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. ZorgSaam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Medische informatie

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen biedt via deze website medische informatie aan. De gegevens op deze website zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. De website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een arts of verpleegkundige wordt verstrekt.

Auteurs

De informatie op de website van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen wordt verzorgd door de medewerkers van team Marketing & Communicatie. De teksten van het foldermateriaal van ZorgSaam vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende zorgverlener c.q. afdeling. Medewerkers van team Marketing & Communicatie hebben toegang tot het CMS van de website om informatie te plaatsen en aan te passen. Team Marketing & Communicatie is bereikbaar op tel: 0115-688576.

Financiering

Deze website wordt niet door derden gefinancierd en is eigendom van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Deze website toont geen enkele vorm van reclame van derden.

E-mail ZorgSaam

Is de e-mail die u ontvangen heeft niet voor u bedoeld? Informeer dan de afzender hierover en verwijder daarna de e-mail. Gebruik van de informatie (zowel in de e-mail als in de bijlagen) door een foutief geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. ZorgSaam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Contactformulieren

Op onze website zijn diverse contactformulieren geplaatst. We vragen niet meer gegevens dan noodzakelijk en worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Zo kunnen we vollediger voldoen aan uw vraag en/of verzoek. Bij het versturen van een formulier vragen we expliciet toestemming van de inzender. De gegevens worden niet opgeslagen in een database, maar alleen via een e-mail verstuurt naar een intern e-mailadres wat gekoppeld is aan het desbetreffende contactformulier. De website voert een SSL-certificaat.

Gegevensverwerking

Via onze website verzamelen wij persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies. Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en vinden een zorgvuldige omgang met gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot de website;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
  • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Zo voert de website bijvoorbeeld een SSL-certificaat voor onder andere de contactformulieren. Hierdoor worden de gegevens die u invult en verstuurt veilig naar ons verzonden door de website.

Websites van derden

Deze disclaimer- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e- mail te sturen naar fg@zzv.nl. Heeft u een verzoek tot inzage, kopie, correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier? Zie voor meer informatie het kopje 'Medisch dossier' op de pagina 'Rechten en plichten'.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Bekijk onze privacyverklaring hier.

Contactgegevens

Heeft u, na het lezen van onze disclaimer, nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

©2024 ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen | Disclaimer & cookies | Privacyverklaring | Ontwerp & realisatie Buro Cinq